phần mềm công cụ là

Mục lục bài viết Lịch Sử Hệ Thống Hầu hết người dùng nghĩ về trình biên dịch, cơ sở dữ liệu và “phần mềm hệ thống” khác như là các ứng dụng. Là phần mềm sử dụng hệ thống máy tính để thực hiện các chức năng đặc biệt hoặc cung cấp các chức năng […]